Etusivu/Kaava-asiat/Muutoshankkeet
Muutoshankkeet

RUOKOLAHDEN RANTAYLEISKAAVA, I-OSA-ALUE SAIMAA MUUTOKSET JA II-OSA-ALUE SISÄJÄRVET MUUTOKSET JA LAAJENNUS

Ruokolahden kunta on käynnistänyt oikeusvaikutteisten rantayleiskaavojen, I-osa-alue Saimaa ja II-osa-alue Sisäjärvet, tarkistukset.

Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa molemmilla osa-alueilla kunnanvaltuus-ton hyväksymät pienet muutokset. Kaavoihin päivitetään lainvoimaiset poikkeamis-lupapäätökset, tutkitaan ja korjataan yksittäiset pienet tekniset virheet, rakennus-paikkojen siirrot sekä maanomistajien tekemät oikaisu- ja muutosesitykset. Myös voimaan tulleet ranta-asemakaavojen päivitykset korjataan kaavakartoille.

Voimassa olevien yleiskaavojen tavoitteet ja mitoitusperusteet säilyvät ennallaan ei-kä näiden yleiskaavamuutosten yhteydessä muodosteta uusia rakennuspaikkoja.

II-osa-alueen Sisäjärvien kaava-alue laajenee koskemaan Virmutjoen vartta kantatie 62 pohjoispuolelle ja pientä kaistaletta Immalanjärven pohjoisosassa nykyisen yleis-kaava-alueen ja asemakaava-alueen välissä.

Kaavoitushanketta varten on laadittu MRL 63 §:n mukaiset osallistumis- ja arviointi-suunnitelmat, joista selviää mm. hankkeen laajuus sekä etenemiseen ja osallistumi-seen kuuluvia asioita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään yleisesti nähtävillä 5.7. - 21.8.2017 Ruokolahden kunnan keskustoimistossa ja kirjastossa sekä internet-osoitteessa www.ruokolahti.fi kohdassa Kaava-asiat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista on toimitettava kirjalli-sena viimeistään 21.8.2017 klo 15 mennessä Ruokolahden kunnan kirjaamoon, Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI tai sähköpostilla kirjaamo@ruokolahti.fi.

Lisätietoja kaavasta antavat FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, kaavan laatija Kuisma Reinikainen p. 050 390 5680, kuisma.reinikainen@fcg.fi ja teknisten palvelujen toi-mialajohtaja Arja Villanen, p. 044 4491 250, arja.villanen@ruokolahti.fi.


Ruokolahdella 5.7.2017

RUOKOLAHDEN KUNNANHALLITUS

OAS Sisäjärvien rantaosayleiskaava muutos

OAS Saimaan rantaosayleiskaava muutos

Lomakkeet ja suunnitelmat