Siirry pääsisältöön
Palvelu

Varhaiskasvatus

Palvelu

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle sekä tukea perheiden hyvinvointia. Lapsen ja perheen tuen tarve pyritään huomioimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain varhaiskasvatussuunnitelma.

Ehdot ja kriteerit

Lapsella on oikeus varhaiskasvatuspaikkaan vanhempainrahakauden jälkeen. Perhe voi valita järjestääkö lapsen hoidon joko kunnan järjestämässä varhaiskasvatuspaikassa, hoitamalla lapsen itse tai järjestämällä varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella. Jos lapsi hoidetaan kotona, on alle 3- vuotiaiden lasten perheillä oikeus kotihoidontukeen. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden ja sitä on haettava vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai paikkakunnalle muutosta, on hoitopaikkaa haettava viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Toimintaohje

Hae varhaiskasvatuspaikkaa kunnan verkkosivuilta sähköisen asiointipalvelun eDaisyn kautta, jonne pääset kirjautumaan pankkitunnuksilla. Ota lähempänä varhaiskasvatuksen alkua yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön.

Daisyn sähköiseen asiointijärjestelmään kuuluu DaisyFamily, jonka kautta varataan lapsen hoitoajat. Käytössä on hoitoaikaperusteinen laskutus, jossa varhaiskasvatusta varataan tuntiportaikon mukaan.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Maksullisuuden tiedot

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle varatun tuntiportaan mukaan. Lue lisää asiakasmaksuista viereisestä lomakkeet - kohdasta. Asiakasmaksun tuntiportaat ovat 0–40 h/kk, (30 % kokopäivähoidon maksusta) 41–80 h/kk, (60 % kokopäivähoidon maksusta), 81–110 h/kk (70 % kokopäivähoidon maksusta), 111–140 h/kk (80 % kokopäivähoidon maksusta) ja yli 140 h/kk (100 % kokopäivähoidon maksusta).

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503