Etusivu/Kaava-asiat/Muutoshankkeet
Muutoshankkeet

Asemakaavan muutos Jaakkiman kampuksella ja Siilokujan alueella

Asemakaavan muutostarve on lähtenyt maanomistajien aloitteesta. Jaakkiman kampuksen osalta on tavoitteena tutkia myös asumisen sijoittumista alueelle. Pikettivuoren-Siilokujan alueella tutkitaan asemakaavalla yhden erillispientalotontin sijoittumista olemassa olevaa rakennetta täydentämään.

Kaavaluonnosaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään MRA 30 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä 2. – 31.7.2018.

Kaavamääräykset
Kaavaselostus luonnosvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnoskartta

 

RUOKOLAHDEN RANTAYLEISKAAVA, I-OSA-ALUE SAIMAA MUUTOKSET JA II-OSA-ALUE SISÄJÄRVET MUUTOKSET JA LAAJENNUS

Ruokolahden kunta on käynnistänyt oikeusvaikutteisten rantayleiskaavojen, I-osa-alue Saimaa ja II-osa-alue Sisäjärvet, tarkistukset.

Kaavoitustyön tavoitteena on ajantasaistaa molemmilla osa-alueilla kunnanvaltuuston hyväksymät pienet muutokset. Kaavoihin päivitetään lainvoimaiset poikkeamislupapäätökset, tutkitaan ja korjataan yksittäiset pienet tekniset virheet, rakennuspaikkojen siirrot sekä maanomistajien tekemät oikaisu- ja muutosesitykset. Myös voimaan tulleet ranta-asemakaavojen päivitykset korjataan kaavakartoille.

Voimassa olevien yleiskaavojen tavoitteet ja mitoitusperusteet säilyvät ennallaan eikä näiden yleiskaavamuutosten yhteydessä muodosteta uusia rakennuspaikkoja.

II-osa-alueen Sisäjärvien kaava-alue laajenee koskemaan pientä kaistaletta Immalanjärven pohjoisosassa nykyisen yleiskaava-alueen ja asemakaava-alueen välissä.

Kaavoitushanketta varten on laadittu MRL 63 §:n mukaiset osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, joista selviää mm. hankkeen laajuus sekä etenemiseen ja osallistumiseen kuuluvia asioita.

Lisätietoja kaavasta antavat FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, kaavan laatija Kuisma Reinikainen p. 050 390 5680, kuisma.reinikainen@fcg.fi ja teknisten palvelujen toi-mialajohtaja Arja Villanen, p. 044 4491 250, arja.villanen@ruokolahti.fi.


Ruokolahdella 5.7.2017

RUOKOLAHDEN KUNNANHALLITUS

 

Ehdotusvaiheen aineistot, nähtävillä 2.7.2018 - 13.8.2018

Saimaan rantaosayleiskaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Määräykset

Kaavaselostus Saimaa

Muutosehdotus kartta 1

Muutosehdotus kartta 2

Muutosehdotus kartta 3

Muutoskohdeluettelo

Muutoskohteet kartalla

Sisäjärvien rantaosayleiskaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Määräykset

Kaavaselostus sisäjärvet

Muutos- ja laajennusehdotus kartta 1

Muutos- ja laajennusehdotus kartta 2

Muutos- ja laajennusehdotus kartta 3

Muutoskohdeluettelo

Muutoskohteet kartalla

Luontoselvitykset

Muutosalueiden (Suurjärvi, Manlahti ja Virmutjoki) luontoselvitykset

Luonto- ja pesimälinnustoselvitykset

Muutoskohteilla havaitut lajit