Siirry sisältöön
Etusivu/Palvelut / Rakennuslupapalvelut
Palvelut

Rakennuslupapalvelut

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta (rakennusjärjestys löytyy kohdasta Tulostettava lomake).

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

TARVITTAVAT ASIAKIRJAT (valmiita lomakkeita löytyy kohdasta lomakeet)

  1. Rakennuslupahakemus kahtena kappaleena täytettynä ja hakijan allekirjoituksella varustettuna. Samaan hakemukseen merkitään kaikki rakennukset, joille lupaa samanaikaisesti haetaan.
  2. Rakennushankeilmoitus täytetään ja allekirjoitetaan jokaisesta rakennuksesta erikseen.
  3. Selvitys omistus tai hallintaoikeudesta yhtenä kappaleena.

Yleensä lainhuutotodistus kunnan rakennusvalvonnasta tai Maanmittauslaitoksesta Lappeenrannasta puh. 029 5301125 tai kauppakirjajäljennös, mikäli lainhuutoa ei vielä ole. Kunnan varaamista tonteista varaamissopimus ja vuokratonteista vuokrasopimus.

  1. Pääpiirustukset kolmena kappaleena ilman seläkkeitä

( Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat )

Pääpiirustuksiin kuuluu seuraavat piirustukset:

• Asemapiirros 1:500.

• Pohjapiirrokset 1:100 laaditaan kaikista eri kerroksista. Kaksiasuntoinen tai sitä pienempi rakennus voi olla mittakaavassa 1:50.

• Leikkauspiirrokset 1:100

• Julkisivupiirrokset 1:100 laaditaan rakennuksen kaikista julkisivuista.

• Pääsuunnittelijan nimi ja allekirjoitus lupahakemukseen tai erillinen sitoumus. ( Asuinrakennuksen ja talviasuttavaksi rakennettavan lomarakennuksen pääsuunnittelijalla tulee olla vähintään talonrakennusteknikon koulutus sekä riittävä suunnittelukokemus ).

  1. Vastaavan työnjohtajan hakemus yhtenä kappaleena

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään rakennusmestarin tai korkeamman koulutuksen omaava henkilö.

  1. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen sekä iv-laitteiden asennustöiden johtajan hakemus yhtenä kappaleena (kvv- ja iv-työnjohtaja)

Kvv- ja iv-työnjohtajaksi hyväksytään LVI-teknikko tai korkeamman koulutuksen omaava henkilö sekä määrätyin edellytyksin vastaavan pätevyyden ja kokemuksen omaava alan ammattimies.

Työnjohtajat on haettava ehdottomasti ennen töiden aloittamista.

  1. Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen asemakaava-alueilla.

Asemakaava-alueen ulkopuolella suunnitelma veden hankinnasta sekä talous- ja jätevesien käsittelystä ja johtamisesta ( 1 kpl ).

  1. Naapurien kuulemiset yhtenä kappaleena.

Lisäksi asian vireilletulosta on ilmoitettava rakennuspaikalla.

  1. Asuinrakennuksista selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Verkkoasiointi

Lupapiste

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja hoitaa rakentamiseen liittyvät lupa-asiat ja tarkastukset sekä vastaa teiden aurauksista.

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491256

Rakennustarkastuksen palvelusihteeri

Rakentamiseen liittyvät toimistoasiat

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491259

Teknisten palvelujen toimisto

Teknisten palvelujen asiointiin liittyvä puhelinneuvonta

Lisää tietoa
Puh. +358 44 4491356

Lomakkeet

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta

Lomake, jolla naapurille ilmoitetaan rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9)

Rakennuksen purku ilmoitetaan rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus Ruokolahdella

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen opas

Tämä opas on tehty Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson kuntien käyttöön neuvomaan ulkomaalaisia kiinteistön ostajia ja rakentajia.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen opas venäjäksi

Tämä opas on tehty Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson kuntien käyttöön neuvomaan ulkomaalaisia kiinteistön ostajia ja rakentajia.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Käyttötarkoituksen muutos loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupamenettelyä.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Lomake rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana toimimiseen

Lomake, jolla haetaan oikeutta toimia rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Maa-ainesten ottamisen lupahakemus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maisematyölupa

Lomake, jolla voidaan hakea toimenpidelupaa ja maisematyölupaa

Lisää tietoa
Lataa lomake

Pikaopas Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen suomeksi

Pikaopas Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen, 4 sivua, suomeksi

Lisää tietoa
Lataa lomake

Pikaopas Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen venäjäksi

Pikaopas Kiinteistön ostaminen ja rakentaminen, 4 sivua, venäjäksi

Lisää tietoa
Lataa lomake

Purkuilmoitus

Rakennuksen purkuilmoitus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupalomake

Lomake jolla haetaan rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupa sekä tehdään toimenpideilmoitus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen ja palauttaa sen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennushankkeen huoneistotiedot (RH2)

Huoneistotiedot uusista ja laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä muuttuvista asuinhuoneiston tiedoista.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennusjärjestyksen OAS

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennusjärjestys

Ruokolahden kunnan rakennusjärjestys

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennusluvan jatkoaikahakemus

Jatkoaikaa voidaan hakea ainoastaan voimassaolevaan lupaan ja hyväksyntään.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennusvaiheilmoitus (RH5)

Lomakkeella ilmoitetaan rakennushankkeen aloittaminen, valmistuminen, raukeaminen tai sille myönnetty jatkoaika.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennusvalvontaviranomaisen maksut

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen maksut

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Lomake rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

Hakemus: suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Tarkastusasiakirja

Tarkastusasiakirja, joka liitetään lopputarkastuspöytäkirjaan

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Myllyntaustan Hyödyksi-asema

Hyötyjätteiden vastaanotto Ruokolahden kunnan alueella

Myllärintie 4-6, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

To - Pe: 13:00 - 18:00

Kaikki tiedot

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan lupa-asiat ja neuvonta.

Toritie 6, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Teknisten palvelujen osasto

Ruokolahden kunnan tekniset palvelut

Toritie 6 A, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot

Purkamislupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut